The model Pinoy

By Ernesto Boydon

The model Pinoy is one who loves God but is not fatalistic. He/she
believes in a Divine and Supreme Being that governs his/her life but
appreciates that God always desires what is best for him/her, but
that it can only come into fruition by continuously bringing
himself/herself to a higher level of spiritual communion with God.

Ang ulirang Pilipino ay may pagmamahal sa Diyos subali't hindi niya
hinahayaang ang kanyang kinabukasan ay mapasalalay na lamang ng
lubusan sa kanyang kapalaran. Siya ay naniniwala sa isang
makapangyarihang Maykapal na pinamamahalaan ang kanyang buhay nguni't
kinikilala din niya na laging hangad ng Diyos kung ano ang
pinakamabuti para sa kanya at ito ay maisasakatuparan lamang kung
patuloy niyang dadalhin ang kanyang sarili sa pataas nang pataas na
antas ng pakikipagtalastasan at pakikipagniig sa Diyos.

The model Pinoy is one who has a deep sense of national pride. This
reflects in the way that he/she conducts his/her life by always
placing national interest and the welfare of the nation above his/her
own personal interests. It also reflects in the way that he/she
projects the image of our country to other people, specially to
foreigners, by highlighting our strengths and avoiding making a
mockery of our weaknesses.

Ang ulirang Pilipino ay may malalim na pagpapahalaga at pagmamalaki
sa kanyang pagiging Pilipino. Ito ay nakikita sa paglalagay niya sa
kapakanan ng bansa at kabutihan ng bayan nang higit sa kanyang mga
pansariling interes. Ito rin ay mababanaag sa kanyang pagbibigay ng
magandang imahen ng bansa sa ibang tao, lalo na sa mga dayuhan, at sa
pamamagitan ng pagpapalutang ng mga kalakasan ng ating lahi at pag-
iwas sa pagkutya o kaya's maging daan ng pagkutya ng ating mga
kahinaan.

The model Pinoy is a person of integrity, who governs his/her life
with strict moral and ethical discipline. He/she places a premium on
honesty and always chooses the high moral ground in dealing with
ethical dilemmas. He/she does not circumvent the laws of the land if
it is against his moral precepts, even if the law allows him/her to
do so.

Ang ulirang Pilipino ay isang taong may integridad at pinamamahalaan
niya ang kanyang buhay ng may mahigpit na pagsunod sa disiplinang
itinatalaga ng mataas na antas ng moralidad. Binibigyan niya ng
mataas na pagpapahalaga ang katapatan at katotohanan at palagian
niyang pinipili ang mataas na antas ng moralidad kapag siya ay
nahaharap sa mga pagkakataong sumusubok sa kanyang pagpili sa pagitan
ng tama at mali. Hindi siya gumagawa ng paraan upang iwasan ang
pagpapatupad ng batas kung ito ay lumalabag sa kanyang prinsipiyo ng
moralidad, kahit na sa mga pagkakataong ang batas mismo ang
nagbibigay sa kanya ng kaparaanang gawin ito.

The model Pinoy has a passion for excellence, shuns mediocrity and is
constantly striving to improve his/her personal condition. He/she
values education and pursues life-long learning. He/she is not
content with just putting in a day's work but can be relied on to put
in an extra mile when required by circumstances to do so.

Ang ulirang Pilipino ay may marubdob na pagnanasang magamit ang
kanyang kakayahan sa pinakamagaling na paraan at patuloy niyang
hinahangad na mapabuti ang kanyang kalagayan. Pinahahalagahan niya
ang edukasyon at karunungan, at panghabang-buhay na paglilinang ng
kaalaman. Hindi siya kontento na makapagbihay lamang ng isang araw na
trabaho bagkus ay maasahan siyang mabigay ng karagdagang sikap kapag
hinihingi ng pagkakataon.

The model Pinoy has a social conscience. He/she does things for the
good of society and not just for the good of the individual. He/she
demonstrates respect in all his/her dealings with other people.
He/she shows genuine concern and compassion for the plight of his/her
neighbors and is always ready to act to help improve their condition.

Ang ulirang Pilipino ay may konsiyensiyang panlipunan. Ang kanyang
kilos ay nakatuon sa ikabubuti ng mas nakararami at hindi sa
kabutihan lamang ng isa o ng iilan. Nagpapakita siya ng paggalang sa
kanyang pakikitungo sa ibang tao. Mayroon siyang tunay na pag-aalala
at pakikiisa sa kalagayan ng kanyang kapwa at siya'y laging handa na
kumilos para mapabuti ang kanilang kalagayan.

The model Pinoy has a global perspective. He/she appreciates the
realities of our "shrinking world" amidst the onslaught of
globalization and learns to strike an appropriate balance between
love of country and global cooperation.

Ang ulirang Pilipino ay may pang-mundong pananaw. Nauunawaan niya ang
implikasyon ng mga makabagong teknolohiya at kalakaran ng mundo na
nagpapamistulang "lumiliit ang mundo" sa harap ng nangyayaring
globalisasyon at sinisikap niyang magkaroon ng tamang paninimbang sa
pagitan ng pagmamahal sa bayan at pang-mundong kooperasyon.

Advertisements